هزینه نفرات اضافی

خانوادهیکی از سوالاتی که ثبت نام کنندگان دارند این است که اگر بخواهند با خانواده یا دوستان خود به دوره آموزشی بیایند و سفر مشهد داشته باشند، بابت سایر افراد چه هزینه ای را می بایست پرداخت کنند. دانشپذیران محترم و ثبت نام کنندگان باید در نظر داشته باشند که ما هزینه دوره آموزشی را دریافت میکنیم که در کنار آن اقامت رایگان در مشهد را نیز در طول دوره آموزشی داریم. لذا هر ۱ نفر می بایست هزینه کامل شرکت در دوره آموزشی مورد نظر را پرداخت نماید.

اخبار دوره های آموزشی
ترفندهای آموزشی