پیشنهاد دوره

وب دانش

توسط این فرم، شما بعنوان یک مدرس، می توانید پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی را بدهید و پس از بررسی ما، خودتان به صورت حضوری موضوع را تدریس نمایید :

نام مدرس (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

شماره همراه شما (الزامی)

موضوع دوره

منابع آموزشی

سابقه تدریس - چند دوره تدریس کرده اید؟

توضیحات و سرفصلها

رزومه، سرفصلها و سایر مواردی که نیاز است، در صورت لزوم آپلود کنید

اخبار دوره های آموزشی
ترفندهای آموزشی